ὁράω, ὄψομαι, εἷδον, ἑόρακα : voir

θηράω, θηράσω, ἐθήρασα, τεθήρακα : chasser

ὧν : génitif du pronom relatif

τὸ θέαμα, ατος : objet que l'on contemple, spectacle ; le verbe θαυμάζω signifie "admirer"

Le complément circonstanciel de lieu : mouvement ou non mouvement ? [τὸ ἄλσος, ους : le bois]

ἡ εἰκών, όνος : image

ὁ πόθος, ου : désir ; ὁ πόθος θανεῖν, le désir de mourir

ἔχω, ἔξω, ἔσχον, ἔσχηκα : avoir, tenir

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα : écrire ; le préfixe ἀντι- apporte l'idée de mettre par écrit quelque chose qui existe déjà par ailleurs de "copier".

πονέω, πονήσω, ἐπονήσα, πεπόνηκα : souffrir, se donner de la peine; avec le préfixe ἐκ ce verbe prend le sens de "mener à bout", "accomplir par un travail".

τὸ ἀνάθημα, ατος : offrande votive

φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα : fuir

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν : personne, rien

μέχρις : jusqu'à ce que

, 3ème personne du singulier du subjonctif présent du verbe εἰμί

βλέπω, βλέψομαι ou βλέψω, ἔβλεψα, βέβλεμμαι : voir, regarder

παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα : fournir, procurer

σωφρονέω : être prudent, sage