1

Ἐπεὶ δὲ περὶ τόπου διώρισται, καὶ τὸ κενὸν ἀνάγκη τόπον εἶναι,

1°) A quel point de son exposé Aristote en est-il ici ?

2°) Quelle force argumentative prend l'emploi du mot ἀνάγκη ?

φανερὸν ὅτι οὕτω μὲν κενὸν οὐκ ἔστιν, οὔτε κεχωρισμένον οὔτε ἀχώριστον

1°) Quelle force prend le mot φανερὸν ?

2°) Pourquoi la répétition des négations est-elle efficace ?