ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ

 

vers 1 - 5

ο ο·

Ζεῦ βασιλεῦ, τ χρῆμα τν νυκτῶν σον·

πραντον. Οδποθ᾿ μρα γενσεται ;

Κα μν πλαι γ᾿ λεκτρυνος κουσ᾿ γ.

Ο δ᾿ οἰκέται ῥέγκουσιν. λλ᾿ οὐκ ν πρὸ τοῦ.

vers 6 - 11

πλοιο δτ᾿, πλεμε, πολλν ονεκα,

τ᾿ οδ κολάσ᾿ ξεστ μοι τος οἰκέτας.

λλ᾿ οδ᾿ χρηστς οτοσ νεανίας

γερεται τς νυκτός, λλ πρδεται

ν πντε σισραις γκεκορδυλημνος.

λλ᾿ ε δοκεῖ, ῥέγκωμεν γκεκαλυμμνοι.

L'INTERJECTION

Fréquente dans les textes dramatiques

ex : ο ο (v1): hélas ! hélas !

Quelques exemples d’interjection :

ex : αἰαῖ, παπαῖ, φεῦ (v 41): hélas ! βαϐαί : oh ! (étonnement)

οἴμοι (v 23) : malheur à moi !

 

LE VOCATIF

Le vocatif (1160).Ce cas s’emploie pour interpeller sous forme d’apostrophe.

Le nom au vocatif est souvent précédé de l’interjection  :

Ex : Ζε βασιλε : ô Zeus souverain

Trouver un autre mot au vocatif dans ce texte.

 

LA VOIX MEDIO - PASSIVE

Il existe trois voix en grec : voix active, voix moyenne et voix passive.

Les voix (201) introduction

Les formes moyennes et passives sont identiques sauf au futur et à l’aoriste.

Pour cette raison, on parle parfois de voix médio-passive.

Tableaux des conjugaisons médio-passives (510)

ex : πλοιο (v 6): aoriste optatif moyen

Participe parfait médio-passif (500)

ex : γκεκορδυλημνος (v 10): emmitouflé

γκεκαλυμμνοι (v 11): enveloppés

Certains verbes n’existent qu’à la forme moyenne

ex : γενσεται (v 2): il arrivera / πρδεται (v 9): il pète

Selon la voix employée, certains verbes changent de sens

ex : γερει : il éveille / γερεται (v 9): il s’éveille

 

CAS PARTICULIER DE LA PREMIERE DECLINAISON

Les noms masculins (053)

ex : οκται de ὁ οἰκέτης, ου et νεανας de νεανίας, ου