LES 12 TRAVAUX D'HÉRACLÈS

Héraclès, appelé Hercule par les Latins, est le héros le plus populaire de la mythologie antique. On lui attribuait une multitude d'exploits dont les plus célèbres sont sans doute les douze travaux.

On expliquait généralement la soumission d'Héraclès à son cousin Eurysthée comme l'expiation d'un meurtre :

μετὰ δὲ τὴν πρὸς Μινύας μάχην συνέβη αὐτῷ κατὰ ζῆλον Ἥρας μανῆναι, καὶ τούς τε ἰδίους παῖδας, οὓς ἐκ Μεγάρας εἶχεν, εἰς πῦρ ἐμβαλεῖν καὶ τῶν Ἰφικλέους δύο· διὸ καταδικάσας ἑαυτοῦ φυγὴν καθαίρεται μὲν ὑπὸ Θεσπίου, παραγενόμενος δὲ εἰς Δελφοὺς πυνθάνεται τοῦ θεοῦ ποῦ κατοικήσει. ἡ δὲ Πυθία τότε πρῶτον Ἡρακλέα αὐτὸν προσηγόρευσε· τὸ δὲ πρώην Ἀλκείδης προσηγορεύετο. κατοικεῖν δὲ αὐτὸν εἶπεν ἐν Τίρυνθι, Εὐρυσθεῖ λατρεύοντα ἔτη δώδεκα, καὶ τοὺς ἐπιτασσομένους ἄθλους δέκα ἐπιτελεῖν, καὶ οὕτως ἔφη, τῶν ἄθλων συντελεσθέντων, ἀθάνατον αὐτὸν ἔσεσθαι.

« Après la bataille contre les Minyens, il se trouva devenir fou par la jalousie d'Héra, et, ses propres enfants qu'il avait eu de Mégare et les deux enfants d'Iphiclès, il les jeta au feu. C'est pourquoi, après s'être lui-même condamné à l'exil, il fut purifié par Thespios. Se rendant à Delphes, il demanda au dieu où habiter. Alors la Pythie l'appela d'abord Héraclès. Tout récemment il était appelé Alcide. Et elle lui dit de s'établir à Tirynthe, de servir Eurysthée durant douze ans et d'exécuter les douze travaux qui lui seraient ordonnés, et ainsi dit-elle, une fois ces épreuves accomplies, il deviendrait immortel.» APOLLODORE "Bibliothèque", II, 4, 12

Les 12 travaux infligés par Eurysthée, APOLLODORE "Bibliothèque" II, 4 et 5

1/ Le lion de Némée τοῦτο ἀκούσας ὁ Ἡρακλῆς εἰς Τίρυνθα ἦλθε, καὶ τὸ προσταττόμενον ὑπὸ Εὐρυσθέως ἐτέλει. πρῶτον μὲν οὖν ἐπέταξεν αὐτῷ τοῦ Νεμέου λέοντος τὴν δορὰν κομίζειν· τοῦτο δὲ ζῷον ἦν ἄτρωτον, ἐκ Τυφῶνος γεγεννημένον. πορευόμενος οὖν ἐπὶ τὸν λέοντα ἦλθεν εἰς Κλεωνάς, καὶ ξενίζεται παρὰ ἀνδρὶ χερνήτῃ Μολόρχῳ. καὶ θύειν ἱερεῖον θέλοντι εἰς ἡμέραν ἔφη τηρεῖν τριακοστήν, καὶ ἂν μὲν ἀπὸ τῆς θήρας σῶος ἐπανέλθῃ, Διὶ σωτῆρι θύειν, ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, τότε ὡς ἥρωι ἐναγίζειν. εἰς δὲ τὴν Νεμέαν ἀφικόμενος καὶ τὸν λέοντα μαστεύσας ἐτόξευσε τὸ πρῶτον· ὡς δὲ ἔμαθεν ἄτρωτον ὄντα, ἀνατεινάμενος τὸ ῥόπαλον ἐδίωκε. συμφυγόντος δὲ εἰς ἀμφίστομον σπήλαιον αὐτοῦ τὴν ἑτέραν ἐνῳκοδόμησεν εἴσοδον, διὰ δὲ τῆς ἑτέρας ἐπεισῆλθε τῷ θηρίῳ, καὶ περιθεὶς τὴν χεῖρα τῷ τραχήλῳ κατέσχεν ἄγχων ἕως ἔπνιξε, καὶ θέμενος ἐπὶ τῶν ὤμων ἐκόμιζεν εἰς Κλεωνάς. καταλαβὼν δὲ τὸν Μόλορχον ἐν τῇ τελευταίᾳ τῶν ἡμερῶν ὡς νεκρῷ μέλλοντα τὸ ἱερεῖον ἐναγίζειν, σωτῆρι θύσας Διὶ ἦγεν εἰς Μυκήνας τὸν λέοντα. Εὐρυσθεὺς δὲ καταπλαγεὶς αὐτοῦ τὴν ἀνδρείαν ἀπεῖπε τὸ λοιπὸν αὐτῷ εἰς τὴν πόλιν εἰσιέναι, δεικνύειν δὲ πρὸ τῶν πυλῶν ἐκέλευε τοὺς ἄθλους. φασὶ δὲ ὅτι δείσας καὶ πίθον ἑαυτῷ χαλκοῦν εἰσκρυβῆναι ὑπὸ γῆν κατεσκεύασε, καὶ πέμπων κήρυκα Κοπρέα Πέλοπος τοῦ Ἠλείου ἐπέταττε τοὺς ἄθλους. Quand Héraclès eut entendu cela, il se rendit à Tirynthe et accomplit ce qui lui était ordonné par Eurysthée. Premièrement, Eurysthée lui donna l'ordre de lui amener la peau du lion de Némée; cet animal était invulnérable et engendré par Typhon. Venant à la rencontre du lion, il arriva à Cléones et fut accueilli en hôte chez le pauvre Molorchos : et comme son hôte voulait offrir une victime en sacrifice, il lui dit d'attendre trente jours, et s'il retournait sain et sauf de cette chasse, de faire un sacrifice à Zeus sauveur, mais s'il mourait, de lui offrir alors un sacrifice comme à un héros. Et, après être arrivé à Némée et avoir traqué le lion, il l'atteignit de ses flèches. Comme il s'aperçut qu'il était invulnérable, il leva en l'air sa massue et se mit à le poursuivre. Quand le lion se fut réfugié dans sa caverne à deux issues, il boucha l'une des deux entrées et s'introduisit par l'autre issue auprès de la bête, et, ayant entouré sa nuque de ses bras, il le tint fortement en l'étranglant jusqu'à ce qu'il s'étouffe ; après l'avoir placé sur ses épaules, il le transporta à Cléones. Découvrant Molorchos au bout de trente jours en train de lui sacrifier une victime comme s'il était mort, il sacrifia à Zeus Sauveur et porta le lion à Mycènes. Eurysthée, épouvanté par sa vaillance, lui interdit désormais de pénétrer dans la cité mais lui ordonna de montrer les fruits de ses épreuves devant les portes. On raconte aussi que dans sa terreur, il se fit fabriquer une jarre de bronze pour se cacher sous terre, et il envoya en messager Copreus, le fils de Pélops d'Elée, commander les épreuves.
2/ L'hydre de Lerne [2,5,2] δεύτερον δὲ ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι· αὕτη δὲ ἐν τῷ τῆς Λέρνης ἕλει ἐκτραφεῖσα ἐξέβαινεν εἰς τὸ πεδίον καὶ τά τε βοσκήματα καὶ τὴν χώραν διέφθειρεν. εἶχε δὲ ἡ ὕδρα ὑπερμέγεθες σῶμα, κεφαλὰς ἔχον ἐννέα, τὰς μὲν ὀκτὼ θνητάς, τὴν δὲ μέσην ἀθάνατον. ἐπιβὰς οὖν ἅρματος, ἡνιοχοῦντος Ἰολάου, παρεγένετο εἰς τὴν Λέρνην, καὶ τοὺς μὲν ἵππους ἔστησε, τὴν δὲ ὕδραν εὑρὼν ἔν τινι λόφῳ παρὰ τὰς πηγὰς τῆς Ἀμυμώνης, ὅπου ὁ φωλεὸς αὐτῆς ὑπῆρχε, βάλλων βέλεσι πεπυρωμένοις ἠνάγκασεν ἐξελθεῖν, ἐκβαίνουσαν δὲ αὐτὴν κρατήσας κατεῖχεν. ἡ δὲ θατέρῳ τῶν ποδῶν ἐνείχετο περιπλακεῖσα. τῷ ῥοπάλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς κόπτων οὐδὲν ἀνύειν ἠδύνατο· μιᾶς γὰρ κοπτομένης κεφαλῆς δύο ἀνεφύοντο. ἐπεβοήθει δὲ καρκίνος τῇ ὕδρᾳ ὑπερμεγέθης, δάκνων τὸν πόδα. διὸ τοῦτον ἀποκτείνας ἐπεκαλέσατο καὶ αὐτὸς βοηθὸν τὸν Ἰόλαον, ὃς μέρος τι καταπρήσας τῆς ἐγγὺς ὕλης τοῖς δαλοῖς ἐπικαίων τὰς ἀνατολὰς τῶν κεφαλῶν ἐκώλυεν ἀνιέναι. καὶ τοῦτον τὸν τρόπον τῶν ἀναφυομένων κεφαλῶν περιγενόμενος, τὴν ἀθάνατον ἀποκόψας κατώρυξε καὶ βαρεῖαν ἐπέθηκε πέτραν, παρὰ τὴν ὁδὸν τὴν φέρουσαν διὰ Λέρνης εἰς Ἐλαιοῦντα τὸ δὲ σῶμα τῆς ὕδρας ἀνασχίσας τῇ χολῇ τοὺς ὀιστοὺς ἔβαψεν. Εὐρυσθεὺς δὲ ἔφη μὴ δεῖν καταριθμῆσαι τοῦτον ἐν τοῖς δέκα τὸν ἆθλον· οὐ γὰρ μόνος ἀλλὰ καὶ μετὰ Ἰολάου τῆς ὕδρας περιεγένετο. Comme deuxième épreuve, on lui ordonna de tuer l'hydre de Lerne : celle-ci, qui avait été élevée dans les marais de Lerne, sortait parfois dans la plaine et ravageait les troupeaux et la contrée. L'hydre avait un corps d'une grandeur démesurée, avec neuf têtes, huit mortelles et celle du milieu immortelle. Il monta sur un char conduit par Iolaos, arriva à Lerne et arrêta ses chevaux ; il découvrit l'hydre au sommet d'une colline près des eaux d'Amymone où se trouvait sa tanière; en la frappant de flèches enflammées, il la força à sortir, et, alors qu'elle sortait, il s'en empara et la retint. Mais celle-ci s'enroula autour de son pied et s'agrippa à lui. Et bien qu'il frappe sur ses têtes avec sa massue, il ne peut en rien la faire périr. En effet, chaque fois qu'une tête est frappée, il en pousse deux. Un crabe à la taille démesurée vient en aide à l'hydre en mordant son pied. Aussi, après l'avoir tué, Héraclès appela à l'aide Iolaos qui, en mettant le feu à une partie du bois voisin par des tisons enflammés et en brûlant les naissances des têtes, les empêcha de repousser. Et, prenant de cette façon l'avantage sur les têtes qui repoussaient, il trancha la tête immortelle, l'enterra et plaça au-dessus un lourd rocher, près de la route qui mène de Lerne à Eléonte. Mais le corps de l'hydre, en se fendant, teint les flèches de fiel. Quoiqu'il en soit, Eurysthée dit qu'il ne fallait pas compter cette épreuve parmi les dix, car ce n'était pas seul mais avec l'aide d'Iolaos qu'il eut l'avantage sur l'hydre.
3/ La biche de Cérynie τρίτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὴν Κερυνῖτιν ἔλαφον εἰς Μυκήνας ἔμπνουν ἐνεγκεῖν. ἦν δὲ ἡ ἔλαφος ἐν Οἰνόῃ, χρυσόκερως, Ἀρτέμιδος ἱερά· διὸ καὶ βουλόμενος αὐτὴν Ἡρακλῆς μήτε ἀνελεῖν μήτε τρῶσαι, συνεδίωξεν ὅλον ἐνιαυτόν. ἐπεὶ δὲ κάμνον τὸ θηρίον τῇ διώξει συνέφυγεν εἰς ὄρος τὸ λεγόμενον Ἀρτεμίσιον, κἀκεῖθεν ἐπὶ ποταμὸν Λάδωνα, τοῦτον διαβαίνειν μέλλουσαν τοξεύσας συνέλαβε, καὶ θέμενος ἐπὶ τῶν ὤμων διὰ τῆς Ἀρκαδίας ἠπείγετο. μετ᾽ Ἀπόλλωνος δὲ Ἄρτεμις συντυχοῦσα ἀφῃρεῖτο, καὶ τὸ ἱερὸν ζῷον αὐτῆς κτείνοντα κατεμέμφετο. ὁ δὲ ὑποτιμησάμενος τὴν ἀνάγκην, καὶ τὸν αἴτιον εἰπὼν Εὐρυσθέα γεγονέναι, πραΰνας τὴν ὀργὴν τῆς θεοῦ τὸ θηρίον ἐκόμισεν ἔμπνουν εἰς Μυκήνας. Comme troisème épreuve, il lui ordonna d'amener la biche de Cérynie vivant à Mycènes. La biche aux cornes d'or, animal sacré d'Artémis, était alors à Oenoé ; aussi, ne voulant ni la tuer, ni la blesser, il la poursuivit une année entière. Comme la bête, fatiguée par la poursuite, se réfugia dans une montagne appelée Artémision, là, alors qu'elle allait traverser le fleuve du Ladon, il l'atteint d'une flèche. Il l'emporte sur ses épaules et se hâte à travers l'Arcadie. Mais Artémis, avec Apollon, le rencontre, lui enlève la biche et lui reproche d'avoir voulu tuer son animal sacré. Comme il prétextait la nécessité dans laquelle il se trouvait et dit qu'Eurysthée en était la cause, il apaisa la colère de la déesse et porta la bête vivante à Mycènes.
4/ Le sanglier d'Erymante τέταρτον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὸν Ἐρυμάνθιον κάπρον ζῶντα κομίζειν· τοῦτο δὲ τὸ θηρίον ἠδίκει τὴν Ψωφῖδα, ὁρμώμενον ἐξ ὄρους ὃ καλοῦσιν Ἐρύμανθον. Pour la quatrième épreuve, il lui donna l'ordre d'amener vivant le sanglier d'Erymante: cette bête sauvage causait alors des dommages à Psôphis, en jaillissant brusquement de la montagne que l'on appelle Erymanthe.
5/ Les écuries d'Augias πέμπτον ἐπέταξεν αὐτῷ ἆθλον τῶν Αὐγείου βοσκημάτων ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ μόνον ἐκφορῆσαι τὴν ὄνθον. ἦν δὲ ὁ Αὐγείας βασιλεὺς Ἤλιδος, ὡς μέν τινες εἶπον, παῖς Ἡλίου, ὡς δέ τινες, Ποσειδῶνος, ὡς δὲ ἔνιοι, Φόρβαντος, πολλὰς δὲ εἶχε βοσκημάτων ποίμνας. τούτῳ προσελθὼν Ἡρακλῆς, οὐ δηλώσας τὴν Εὐρυσθέως ἐπιταγήν, ἔφασκε μιᾷ ἡμέρᾳ τὴν ὄνθον ἐκφορήσειν, εἰ δώσει τὴν δεκάτην αὐτῷ τῶν βοσκημάτων. Αὐγείας δὲ ἀπιστῶν ὑπισχνεῖται. μαρτυράμενος δὲ Ἡρακλῆς τὸν Αὐγείου παῖδα Φυλέα, τῆς τε αὐλῆς τὸν θεμέλιον διεῖλε καὶ τὸν Ἀλφειὸν καὶ τὸν Πηνειὸν σύνεγγυς ῥέοντας παροχετεύσας ἐπήγαγεν, ἔκρουν δι᾽ ἄλλης ἐξόδου ποιήσας. μαθὼν δὲ Αὐγείας ὅτι κατ᾽ ἐπιταγὴν Εὐρυσθέως τοῦτο ἐπιτετέλεσται, τὸν μισθὸν οὐκ ἀπεδίδου (...) Εὐρυσθεὺς δὲ οὐδὲ τοῦτον ἐν τοῖς δέκα προσεδέξατο τὸν ἆθλον, λέγων ἐπὶ μισθῷ πεπρᾶχθαι.

Le cinquième labeur qui lui fut imposé fut d'enlever le fumier des troupeaux d'Augias en un seul jour seulement. Augias était le roi d'Elis ; certains disent qu'il était fils du soleil, d'autres de Poséïdon, d'autres encore de Phorbas. Et il avait de nombreux troupeaux de bestiaux. Héraclès vint à sa rencontre sans lui faire connaître l'ordre d'Eurysthée. Il déclara pouvoir enlever le fumier en un seul jour s'il lui donnait le dixième de ses troupeaux. Augias incrédule le promit. Héraclès, ayant pris pour témoin Phyléos, le fils d'Augias, fit une brèche dans les fondations de la maison, et, en les faisant dériver, il amena les cours de l'Alphée et du Pénée qui coulaient à proximité l'un de l'autre après avoir fait un écoulement par un autre passage. Quand Augias eut appris qu'Héraclès avait fait cela sur la demande d'Eurysthée, il ne voulut pas lui payer son salaire. (...) Eurysthée n'admit pas non plus ce travail parmi les dix, alléguant qu'il avait été accompli pour un salaire.

6/ Les oiseaux du lac Stymphale ἕκτον ἐπέταξεν ἆθλον αὐτῷ τὰς Στυμφαλίδας ὄρνιθας ἐκδιῶξαι. ἦν δὲ ἐν Στυμφάλῳ πόλει τῆς Ἀρκαδίας Στυμφαλὶς λεγομένη λίμνη, πολλῇ συνηρεφὴς ὕλῃ· εἰς ταύτην ὄρνεις συνέφυγον ἄπλετοι, τὴν ἀπὸ τῶν λύκων ἁρπαγὴν δεδοικυῖαι. ἀμηχανοῦντος οὖν Ἡρακλέους πῶς ἐκ τῆς ὕλης τὰς ὄρνιθας ἐκβάλῃ, χάλκεα κρόταλα δίδωσιν αὐτῷ Ἀθηνᾶ παρὰ Ἡφαίστου λαβοῦσα. ταῦτα κρούων ἐπί τινος ὄρους τῇ λίμνῃ παρακειμένου τὰς ὄρνιθας ἐφόβει· αἱ δὲ τὸν δοῦπον οὐχ ὑπομένουσαι μετὰ δέους ἀνίπταντο, καὶ τοῦτον τὸν τρόπον Ἡρακλῆς ἐτόξευσεν αὐτάς. Il lui ordonna pour sixième épreuve de chasser les oiseaux de Stymphale. Il y avait alors dans la cité de Stymphale en Arcadie, un lac appelé Stymphale, caché dans une forêt profonde. D'immenses oiseaux s'y étaient réfugiés ensemble, par crainte de devenir la proie des loups. Aussi, quand Héraclès eut imaginé le moyen de chasser les oiseaux du lac, Athéna lui donna des castagnettes en cuivre qu'elle avait reçues d'Héphaïstos. En les heurtant sur une montagne située près du lac, il effraya les oiseaux ; ceux-ci ne supportant pas le bruit, s'envolèrent avec crainte, et, de cette façon, Héraclès les atteignit de ses flèches.

7/ Le taureau de Crète

ἕβδομον ἐπέταξεν ἆθλον τὸν Κρῆτα ἀγαγεῖν ταῦρον. τοῦτον Ἀκουσίλαος μὲν εἶναί φησι τὸν διαπορθμεύσαντα Εὐρώπην Διί, τινὲς δὲ τὸν ὑπὸ Ποσειδῶνος ἀναδοθέντα ἐκ θαλάσσης, ὅτε καταθύσειν Ποσειδῶνι Μίνως εἶπε τὸ φανὲν ἐκ τῆς θαλάσσης. καί φασι θεασάμενον αὐτὸν τοῦ ταύρου τὸ κάλλος τοῦτον μὲν εἰς τὰ βουκόλια ἀποπέμψαι, θῦσαι δὲ ἄλλον Ποσειδῶνι· ἐφ᾽ οἷς ὀργισθέντα τὸν θεὸν ἀγριῶσαι τὸν ταῦρον. ἐπὶ τοῦτον παραγενόμενος εἰς Κρήτην Ἡρακλῆς, ἐπειδὴ συλλαβεῖν ἀξιοῦντι Μίνως εἶπεν αὐτῷ λαμβάνειν διαγωνισαμένῳ, λαβὼν καὶ πρὸς Εὐρυσθέα διακομίσας ἔδειξε, καὶ τὸ λοιπὸν εἴασεν ἄνετον· ὁ δὲ πλανηθεὶς εἰς Σπάρτην τε καὶ Ἀρκαδίαν ἅπασαν, καὶ διαβὰς τὸν Ἰσθμόν, εἰς Μαραθῶνα τῆς Ἀττικῆς ἀφικόμενος τοὺς ἐγχωρίους διελυμαίνετο. Il lui ordonna pour septième épreuve d'amener le taureau de Crète. Acusilaos dit que c'était le taureau qui avait emporté Europe pour Zeus, mais certains disent que c'était celui que Poséïdon avait fait jaillir de la mer quand Minos promit de faire sacrifice à Poséïdon de ce qui apparaîtrait hors des eaux. Et ils disent que voyant la beauté du taureau, Minos l'envoya dans ses troupeaux et en sacrifia un autre à Poséïdon. Irrité par cet acte, le dieu rendit le taureau furieux. Arrivant en Crète pour cette raison, Héraclès, comme Minos lui répondit, à sa demande de s'en emparer ensemble, de le prendre seul une fois qu'il aurait à lutter contre le taureau, il le prit, l'amena à Eurysthée et lui montra, puis il laissa aller la bête qu'il avait relâchée. Mais celle-ci erra à Sparte et dans toute l'Arcadie, traversa l'Isthme, arriva à Marathon en Attique et ruina les habitants.
8/ Les juments de Diomède ὄγδοον ἆθλον ἐπέταξεν αὐτῷ τὰς Διομήδους τοῦ Θρακὸς ἵππους εἰς Μυκήνας κομίζειν· ἦν δὲ οὗτος Ἄρεος καὶ Κυρήνης, βασιλεὺς Βιστόνων ἔθνους Θρᾳκίου καὶ μαχιμωτάτου, εἶχε δὲ ἀνθρωποφάγους ἵππους. πλεύσας οὖν μετὰ τῶν ἑκουσίως συνεπομένων καὶ βιασάμενος τοὺς ἐπὶ ταῖς φάτναις τῶν ἵππων ὑπάρχοντας ἤγαγεν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. τῶν δὲ Βιστόνων σὺν ὅπλοις ἐπιβοηθούντων τὰς μὲν ἵππους παρέδωκεν Ἀβδήρῳ φυλάσσειν· οὗτος δὲ ἦν Ἑρμοῦ παῖς, Λοκρὸς ἐξ Ὀποῦντος, Ἡρακλέους ἐρώμενος, ὃν αἱ ἵπποι διέφθειραν ἐπισπασάμεναι· πρὸς δὲ τοὺς Βίστονας διαγωνισάμενος καὶ Διομήδην ἀποκτείνας τοὺς λοιποὺς ἠνάγκασε φεύγειν, καὶ κτίσας πόλιν Ἄβδηρα παρὰ τὸν τάφον τοῦ διαφθαρέντος Ἀβδήρου, τὰς ἵππους κομίσας Εὐρυσθεῖ ἔδωκε. μεθέντος δὲ αὐτὰς Εὐρυσθέως, εἰς τὸ λεγόμενον ὄρος Ὄλυμπον ἐλθοῦσαι πρὸς τῶν θηρίων ἀπώλοντο. Il lui ordonna pour huitième épreuve d'amener les juments de Diomède de Thrace à Mycènes. Ce Diomède était alors le fils d'Arès et de Cyrènes, roi des Bistones, du peuple de Thrace excellent au combat, et il avait de nombreuses juments mangeuses d'hommes. Après avoir donc navigué avec des volontaires pour l'aider, et contraint ceux qui étaient chargés des rateliers des juments, il mena les bêtes à la mer. Quand les Bistones vinrent en armes à leur rescousse, il confia à Abdère la garde des juments. Celui-ci était un fils d'Hermès, d'Opunte en Locride, l'amant d'Héraclès ; les juments le tuèrent en le tirant derrière elles. Héraclès combattit contre les Bistones, tua Diomède et força les autres à fuir. Et il fonda la ville d'Abdère près de la tombe d'Abdère mort. Amenant les juments, il les donna à Eurysthée. Mais Eurysthée les laissa aller; elles allèrent au mont qu'on appelle Olympe et furent tuées par des bêtes sauvages.
9/ La ceinture de la reine Hippolyte ἔνατον ἆθλον Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ζωστῆρα κομίζειν τὸν Ἱππολύτης. αὕτη δὲ ἐβασίλευεν Ἀμαζόνων, αἳ κατῴκουν περὶ τὸν Θερμώδοντα ποταμόν, ἔθνος μέγα τὰ κατὰ πόλεμον· ἤσκουν γὰρ ἀνδρίαν, καὶ εἴ ποτε μιγεῖσαι γεννήσειαν, τὰ θήλεα ἔτρεφον, καὶ τοὺς μὲν δεξιοὺς μαστοὺς ἐξέθλιβον, ἵνα μὴ κωλύωνται ἀκοντίζειν, τοὺς δὲ ἀριστεροὺς εἴων, ἵνα τρέφοιεν. εἶχε δὲ Ἱππολύτη τὸν Ἄρεος ζωστῆρα, σύμβολον τοῦ πρωτεύειν ἁπασῶν. ἐπὶ τοῦτον τὸν ζωστῆρα Ἡρακλῆς ἐπέμπετο, λαβεῖν αὐτὸν ἐπιθυμούσης τῆς Εὐρυσθέως θυγατρὸς Ἀδμήτης. παραλαβὼν οὖν ἐθελοντὰς συμμάχους ἐν μιᾷ νηὶ ἔπλει, καὶ προσίσχει νήσῳ Πάρῳ, ἣν κατῴκουν οἱ Μίνωος υἱοὶ Εὐρυμέδων Χρύσης Νηφαλίων Φιλόλαος. (...) καταπλεύσαντος δὲ εἰς τὸν ἐν Θεμισκύρᾳ λιμένα, παραγενομένης εἰς αὐτὸν Ἱππολύτης καὶ τίνος ἥκοι χάριν πυθομένης, καὶ δώσειν τὸν ζωστῆρα ὑποσχομένης, Ἥρα μιᾷ τῶν Ἀμαζόνων εἰκασθεῖσα τὸ πλῆθος ἐπεφοίτα, λέγουσα ὅτι τὴν βασιλίδα ἀφαρπάζουσιν οἱ προσελθόντες ξένοι. αἱ δὲ μεθ᾽ ὅπλων ἐπὶ τὴν ναῦν κατέθεον σὺν ἵπποις. ὡς δὲ εἶδεν αὐτὰς καθωπλισμένας Ἡρακλῆς, νομίσας ἐκ δόλου τοῦτο γενέσθαι, τὴν μὲν Ἱππολύτην κτείνας τὸν ζωστῆρα ἀφαιρεῖται, πρὸς δὲ τὰς λοιπὰς ἀγωνισάμενος ἀποπλεῖ, καὶ προσίσχει Τροίᾳ. Comme neuvième épreuve il ordonna à Héraclès d’amener la ceinture d’Hippolyte. Celle-ci régnait sur les Amazones qui habitaient près de la rivière du Thermodon, un peuple puissant à la guerre, car elles étaient exercées au courage, et si jamais, s’unissant à quelqu’un, elles venaient à engendrer, elles éduquaient les filles et écrasaient leur sein droit pour ne pas être empêchées de lancer le javelot, mais elles gardaient le sein gauche pour allaiter. Hippolyte avait alors la ceinture d’Arès, insigne de sa supériorité sur toutes les autres. Héraclès y fut envoyé car Admète, la fille d’Eurysthée, désirait la prendre. Engageant donc une bande de volontaires sur un seul bateau, il navigua et débarqua sur l’île de Paros, que les fils de Minos (Eurymédon, Krysès, Néphalon et Philolaos avaient habitée). (…) Débarquant dans le port de Thémiscyra, comme Hippolyte se rendit auprès de lui et lui demanda pour quelle raison il était venu, elle promit de lui donner sa ceinture. Mais Héra, sous l’apparence d’une amazone, vint vers la foule disant que les étrangers étaient venus pour enlever leur reine de force. Les Amazones en armes firent une expédition contre le navire avec leurs chevaux. Mais quand Héraclès les vit en armes, pensant que cela était dû à une ruse, il tua Hippolyte et lui prit sa ceinture. Après avoir combattu avec les autres, il prit le large et aborda à Troie.
10/ Les bœufs de Gérion δέκατον ἐπετάγη ἆθλον τὰς Γηρυόνου βόας ἐξ Ἐρυθείας κομίζειν. Ἐρύθεια δὲ ἦν Ὠκεανοῦ πλησίον κειμένη νῆσος, ἣ νῦν Γάδειρα καλεῖται. ταύτην κατῴκει Γηρυόνης Χρυσάορος καὶ Καλλιρρόης τῆς Ὠκεανοῦ, τριῶν ἔχων ἀνδρῶν συμφυὲς σῶμα, συνηγμένον εἰς ἓν κατὰ τὴν γαστέρα, ἐσχισμένον δὲ εἰς τρεῖς ἀπὸ λαγόνων τε καὶ μηρῶν. εἶχε δὲ φοινικᾶς βόας, ὧν ἦν βουκόλος Εὐρυτίων, φύλαξ δὲ Ὄρθος ὁ κύων δικέφαλος ἐξ Ἐχίδνης καὶ Τυφῶνος γεγεννημένος. πορευόμενος οὖν ἐπὶ τὰς Γηρυόνου βόας διὰ τῆς Εὐρώπης, ἄγρια πολλὰ ζῷα ἀνελὼν (...) καὶ παραγενόμενος εἰς Ἐρύθειαν ἐν ὄρει Ἄβαντι αὐλίζεται. αἰσθόμενος δὲ ὁ κύων ἐπ᾽ αὐτὸν ὥρμα· ὁ δὲ καὶ τοῦτον τῷ ῥοπάλῳ παίει, καὶ τὸν βουκόλον Εὐρυτίωνα τῷ κυνὶ βοηθοῦντα ἀπέκτεινε. Μενοίτης δὲ ἐκεῖ τὰς Ἅιδου βόας βόσκων Γηρυόνῃ τὸ γεγονὸς ἀπήγγειλεν. ὁ δὲ καταλαβὼν Ἡρακλέα παρὰ ποταμὸν Ἀνθεμοῦντα τὰς βόας ἀπάγοντα, συστησάμενος μάχην τοξευθεὶς ἀπέθανεν. Ἡρακλῆς δὲ ἐνθέμενος τὰς βόας εἰς τὸ δέπας καὶ διαπλεύσας εἰς Ταρτησσὸν Ἡλίῳ πάλιν ἀπέδωκε τὸ δέπας. (...) καὶ τὰς βόας Εὐρυσθεῖ κομίσας δέδωκεν. ὁ δὲ αὐτὰς κατέθυσεν Ἥρᾳ. Comme dixième épreuve, il lui ordonna d’amener d’Erythie les boeufs de Géryon. Erythie était une île voisine de l’Océan que l’on appelle aujourd’hui Gadira. Géryon y habitait, fils de Chrysaor et de Callirrhée fille de l’Océan. Il avait un corps de trois hommes qui avaient grandi ensemble, soudés en un seul au ventre, mais séparés en trois aux flancs et aux cuisses. Il avait des bœufs rouges dont Eurytion était le bouvier et Orthès, le chien aux deux têtes engendré par Typhon et Echidna. Voyageant donc à travers l’Europe pour chercher les boeufs de Géryon, il tua de nombreuses bêtes sauvages. (…) Et, arrivant à Erythie, il séjourna sur le Mont Abas. Or le chien, l’ayant aperçu, se rua sur lui. Mais Héraclès le frappe avec sa massue et tue le bouvier Eurytion venu secourir son chien. Cependant, Ménoetès, qui faisait paître les bœufs d’Hadès, rapporta à Géryon ce qui s’était passé. Il trouva Héraclès près de la rivière Anthémos, emmenant ses boeufs, engagea un combat avec lui et fut tué par ses flèches. Héraclès embarqua alors les bœufs sur la coupe du Soleil et, après avoir abordé à Tartessos, il rendit la coupe au Soleil. (…) Il mena les bœufs et les donna à Eurysthée qui les sacrifia à Héra.
11/ Les pommes d'or des Espérides

τελεσθέντων δὲ τῶν ἄθλων ἐν μηνὶ καὶ ἔτεσιν ὀκτώ, μὴ προσδεξάμενος Εὐρυσθεὺς τόν τε τῶν τοῦ Αὐγέου βοσκημάτων καὶ τὸν τῆς ὕδρας, ἑνδέκατον ἐπέταξεν ἆθλον παρ᾽ Ἑσπερίδων χρύσεα μῆλα κομίζειν. ταῦτα δὲ ἦν, οὐχ ὥς τινες εἶπον ἐν Λιβύῃ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ Ἄτλαντος ἐν Ὑπερβορέοις· ἃ Διὶ Γῆ γήμαντι Ἥραν ἐδωρήσατο. ἐφύλασσε δὲ αὐτὰ δράκων ἀθάνατος, Τυφῶνος καὶ Ἐχίδνης, κεφαλὰς ἔχων ἑκατόν· ἐχρῆτο δὲ φωναῖς παντοίαις καὶ ποικίλαις. μετὰ τούτου δὲ Ἑσπερίδες ἐφύλαττον, Αἴγλη Ἐρύθεια Ἑσπερία Ἀρέθουσα. (...) καὶ περαιωθεὶς ἐπὶ τὴν ἤπειρον τὴν ἀντικρὺ κατετόξευσεν ἐπὶ τοῦ Καυκάσου τὸν ἐσθίοντα τὸ τοῦ Προμηθέως ἧπαρ ἀετόν, ὄντα Ἐχίδνης καὶ Τυφῶνος· καὶ τὸν Προμηθέα ἔλυσε, δεσμὸν ἑλόμενος τὸν τῆς ἐλαίας, καὶ παρέσχε τῷ Διὶ Χείρωνα θνήσκειν ἀθάνατον ἀντ᾽ αὐτοῦ θέλοντα. ὡς δὲ ἧκεν εἰς Ὑπερβορέους πρὸς Ἄτλαντα, εἰπόντος Προμηθέως τῷ Ἡρακλεῖ αὐτὸν ἐπὶ τὰ μῆλα μὴ πορεύεσθαι, διαδεξάμενον δὲ Ἄτλαντος τὸν πόλον ἀποστέλλειν ἐκεῖνον, πεισθεὶς διεδέξατο. Ἄτλας δὲ δρεψάμενος παρ᾽ Ἑσπερίδων τρία μῆλα ἧκε πρὸς Ἡρακλέα. καὶ μὴ βουλόμενος τὸν πόλον ἔχειν καὶ σπεῖραν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς θέλειν ποιήσασθαι. τοῦτο ἀκούσας Ἄτλας, ἐπὶ γῆς καταθεὶς τὰ μῆλα τὸν πόλον διεδέξατο. καὶ οὕτως ἀνελόμενος αὐτὰ Ἡρακλῆς ἀπηλλάττετο. ἔνιοι δέ φασιν οὐ παρὰ Ἄτλαντος αὐτὰ λαβεῖν, ἀλλ᾽ αὐτὸν δρέψασθαι τὰ μῆλα, κτείναντα τὸν φρουροῦντα ὄφιν. κομίσας δὲ τὰ μῆλα Εὐρυσθεῖ ἔδωκεν. ὁ δὲ λαβὼν Ἡρακλεῖ ) ἐδωρήσατο· παρ᾽ οὗ λαβοῦσα Ἀθηνᾶ πάλιν αὐτὰ ἀπεκόμισεν· ὅσιον γὰρ οὐκ ἦν αὐτὰ τεθῆναί που.

Après les travaux des écuries d’Augias et de l’Hydre, il lui ordonna pour onzième épreuve d’apporter les pommes d’or des Hespérides. Ces pommes n’étaient pas, comme l’affirmaient certains, en Libye, mais sur le mont Atlas chez les Hyperboréens. Gaia les avaient données à Zeus lors de son mariage avec Héra. Un dragon immortel les gardait, né de Typhon et d’Echidna, et possédant cent têtes. Il parlait avec des voix nombreuses et différentes. Avec lui, les Hespérides montaient la garde, Aeglé, Erythie, Hesperaréthousa. (…) Voyageant donc, Héraclès arriva à la rivière d’Echédoros, et passant sur l’autre rive du continent, il tua de ses flèches sur le Caucase l’aigle né d’Echidna et de Typhon, qui dévorait le foie de Prométhée. Quand il arriva chez les Hyperboréens auprès d’Atlas, parce que Prométhée lui avait dit de ne pas aller lui-même chercher les pommes mais d’y envoyer Atlas, il prit sa place pour supporter la voûte du ciel. Atlas, après avoir reçu les trois pommes des Hespérides, revint auprès d’Héraclès mais ne voulut plus supporter la voûte du ciel, et dit qu’il porterait lui-même les pommes à Eurysthée, et offrit à Héraclès de continuer à soutenir sur sa tête la voûte du ciel. Héraclès promit de le faire mais réussit par ruse à mettre Atlas à sa place: selon le conseil de Prométhée, il prie Atlas de prendre le ciel sur ses épaules le temps qu’il puisse placer un coussin sur sa tête. Quand il entendit cela, Atlas, laissant tomber les pommes sur le sol, soutint la voûte à la place d’Héraclès. Et ainsi Héraclès ramassa les pommes et s’en alla. Mais certains disent qu’il ne les a pas eues d’Atlas mais qu’il a cueilli lui-même les pommes après avoir tué le serpent qui montait la garde. Il emmena les pommes et les donna à Eurysthée. Ce dernier, les recevant, en fit présent à Héraclès de qui Athéna les reçut à nouveau et les ramena, car il n’était pas permis qu’elles se trouvent ailleurs.
12/ Le chien Cerbère δωδέκατον ἆθλον ἐπετάγη Κέρβερον ἐξ Ἅιδου κομίζειν. εἶχε δὲ οὗτος τρεῖς μὲν κυνῶν κεφαλάς, τὴν δὲ οὐρὰν δράκοντος, κατὰ δὲ τοῦ νώτου παντοίων εἶχεν ὄφεων κεφαλάς. (...) καὶ παραγενόμενος ἐπὶ Ταίναρον τῆς Λακωνικῆς, οὗ τῆς Ἅιδου καταβάσεως τὸ στόμιόν ἐστι, διὰ τούτου κατῄει. ὁπηνίκα δὲ εἶδον αὐτὸν αἱ ψυχαί, χωρὶς Μελεάγρου καὶ Μεδούσης τῆς Γοργόνος ἔφυγον. ἐπὶ δὲ τὴν Γοργόνα τὸ ξίφος ὡς ζῶσαν ἕλκει, καὶ παρὰ Ἑρμοῦ μανθάνει ὅτι κενὸν εἴδωλόν ἐστι. (...) . αἰτοῦντος δὲ αὐτοῦ Πλούτωνα τὸν Κέρβερον, ἐπέταξεν ὁ Πλούτων ἄγειν χωρὶς ὧν εἶχεν ὅπλων κρατοῦντα. ὁ δὲ εὑρὼν αὐτὸν ἐπὶ ταῖς πύλαις τοῦ Ἀχέροντος, τῷ τε θώρακι συμπεφραγμένος καὶ τῇ λεοντῇ συσκεπασθείς, περιβαλὼν τῇ κεφαλῇ τὰς χεῖρας οὐκ ἀνῆκε κρατῶν καὶ ἄγχων τὸ θηρίον, ἕως ἔπεισε, καίπερ δακνόμενος ὑπὸ τοῦ κατὰ τὴν οὐρὰν δράκοντος. συλλαβὼν οὖν αὐτὸν ἧκε διὰ Τροιζῆνος ποιησάμενος τὴν ἀνάβασιν(...), Ἡρακλῆς δὲ Εὐρυσθεῖ δείξας τὸν Κέρβερον πάλιν ἐκόμισεν εἰς Ἅιδου. Comme douzième épreuve, il lui ordonna de ramener Cerbère de l’Hadès. Ce chien avait trois têtes, une queue de dragon et, sur son dos, il avait des têtes de toutes sortes de serpents.(...) Arrivant à Ténare en Laconie où se trouve l’ouverture de la descente aux enfers, il y descendit. Lorsqu’elles le virent, les âmes à l’exception de Méléagre et de Méduse la Gorgone, prirent la fuite. Contre la Gorgone, Héraclès tire son épée comme si elle était vivante, mais il apprit d’Hermès que ce n’était qu’une ombre vaine. (...) Quand Héraclès demanda Cerbère à Hadès, Hadès lui ordonna de l’amener après l’avoir maîtrisé sans l’usage des armes qu’il possèdait. Héraclès le trouva près d’une porte de l’Achéron et, ayant revêtu sa cuirasse et couvert de sa peau de lion, il jeta ses bras autour du cou de la bête et ne relâcha pas sa prise, ni sa pression sur l’animal, jusqu’à ce qu’il se soumette. Puis, l’emportant donc, il remonta en passant par l’ouverture de Trézène. (…) Et Héraclès, après avoir montré Cerbère à Eurysthée, le ramena dans l’Hadès.

La mort d'Héraclès

La mort du héros Héraclès, le héros vainqueur de tant d'épreuves mourut à cause d'un philtre d'amour empoisonné que lui donna son épouse Déjanire, croyant ainsi le guérir de son infidélité : « Je crains donc qu'Héraclès continue à être appelé mon époux tout en étant l'époux de la plus jeune. Mais, comme je l'ai dit, il n'est pas bon qu'une femme raisonnable se mette en colère, je vais vous expliquer, mes amies, comment je tiens le moyen de m'apaiser. Je possède un présent de longue date d'un vieux monstre, je l'ai caché dans un chaudron de bronze. Quand j'étais encore jeune, je le reçu de Nessos à la poitrine velue quand il périt assassiné. Il faisait dans ses bras passer contre salaire les mortels au-delà du fleuve Evénos au courant profond, en se déplaçant sans l'aide de rames conductrices, ni de voiles de navire. Pour la première fois, je me mis sur la route avec Héraclès en tant qu'épouse sur l'ordre paternel. Nessos me soulèva sur ses épaules au moment où l'on fut au milieu du fleuve, et porta sur moi des mains insolences. Alors je poussai un cri et aussitôt le fils de Zeus se retourne et lance de ses mains une flèche empennée ; jusqu'au poumon, elle pénêtre sa poitrine en sifflant. Expirant, le monstre me dit ceci : enfant du vieil Oenée, tu tireras profit à suivre mes conseils, puisque tu es la dernière que moi, j'aurai transportée : en effet, recueille du sang coagulé de ma blessure, là où l'hydre de Lerne a imprégné la flèche de son venin noir, tu possèderas un tel philtre pour l'esprit d'Héraclès qu'il ne comtemplera ni ne chérira aucune femme plus que toi. » SOPHOCLE "Les Trachiniennes" ( v 550- v 577 )

 

QUESTIONNAIRE sur Héraclès

1/ Quelle déesse haïssait Héraclès ? Pourquoi ?

2/ Quel châtiment lui infligea-t-elle ?

3/ Qui conseilla à Héraclès d'exécuter les 12 travaux ?

4/ Comment se nomme celui qu'Héraclès dut servir 12 ans et qui lui ordonna les 12 travaux ?

I • LE LION DE NEMEE
5/ Comment Héraclès tue-t-il le lion ? Pourquoi ?

6/ Que fit-il de la peau de l'animal ?

II • L'HYDRE DE LERNE
7/ Qu'est-ce qu'une hydre ?

8/ Combien de têtes possédait l'hydre  ?

9/ Comment Héraclès les empêcha-t-il de repousser ?

III • LA BICHE DE CERYNIE
10/ De qui la biche aux cornes d'or était-elle l'animal sacré ?

11/ Pourquoi Héraclès la ramena-t-il vivante ?

I V • LE SANGLIER D'ERYMANTE
12/ Quelle astuce employa Héraclès pour fatiguer l'animal ?

V • LES ECURIES D'AUGIAS
13/ Comment Héraclès procéda-t-il au nettoiement des écuries ?

VI • LES OISEAUX DU LAC STYMPHALE
14/ Comment Héraclès fit-il s'envoler les oiseaux ?

15/ Quelle arme employa-t-il contre eux ?

VII • LE TAUREAU DE CRETE
16/ Que fit Héraclès du taureau
 après l'avoir capturé ?

VIII • LE S JUMENTS DE DIOMEDE
17/  Quelle était la particularité de ces juments ?

IX• LA CEINTURE DE LA REINE HYPPOLYTE
18/ Quelles étaient les mœurs des Amazones ?


X • LES BOEUFS DE GERYON
19/ A quoi ressemblait Geryon ?

XI • LES POMMES D'OR DES HESPERIDES
20/ Par qui étaient gardées les pommes d'or ?


XII • LE CHIEN CERBERE
21/ Qu'est-ce qu'Héraclès fit du chien après l'avoir attrapé ?

22/ Comment mourut Héraclès ?

23/ Quels sont les attributs d'Héraclès qui permettent de l'identifier sur des représentations ?