1 -Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Au commencement (le) Dieu créa le ciel et la terre.

Les classes grammaticales des mots

 

NOMS

ADJECTIFS

VERBES

DÉTERMINANTS (article)

CONJONCTIONS

PRÉPOSITIONS

PARTICULES

Lisez attentivement le texte grec et sa traduction en vous aidant de la classification des mots.

2 - δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τῆς ὕδατος.
Or la terre était invisible et vide ; et l'obscurité (était) au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté au-dessus de l'eau.
3 - Καὶ εἶπεν Θεός Γενηθήτω φῶς, καὶ ἐγένετο φῶς.
Et (le) Dieu dit : que soit la lumière, et la lumière fut.
7 - Καὶ ἐποίησεν Θεὸς τὸ στερέωμα (...) Et (le) Dieu créa le firmament (...)
25 - Καὶ ἐποίησεν Θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς (...) Et (le) Dieu créa les bêtes sauvages de la terre (...)
27 - Καὶ ἐποίησεν Θεὸς τὸν ἄνθρωπον (...) Et (le) Dieu créa l'homme (...)