1 -Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Au commencement (le) Dieu créa le ciel et la terre.

Le vocabulaire :

les noms se répartissent selon trois genres

GENRE MASCULIN

GENRE FÉMININ

GENRE NEUTRE

Dans un dictionnaire, le genre est indiqué par l'article entre parenthèses. Les noms sont présentés au nominatif et on donne le génitif singulier

θεός, οῦ ()

γῆ, ῆς ()

φῶς, φωτός (τὸ)

Exercice : classez par genre les noms du texte

 

2 - δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.
Or la terre était invisible et vide, et l'obscurité (était) au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté au-dessus de l'eau.
3 - Καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω φῶς, καὶ ἐγένετο φῶς.
Et (le) Dieu dit : que soit la lumière, et la lumière fut.
7 - Καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα (...) Et (le)Dieu créa le firmament (...)
25 - Καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς (...) Et (le)Dieu créa les bêtes sauvages de la terre (...)
27 - Καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον (...) Et (le) Dieu créa l'homme (...)