1 -Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Au commencement (le) Dieu créa le ciel et la terre.

Les verbes

1/ Listez les verbes grecs et leur traduction française.

 

2/ Distinguez les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Un verbe est employé à la forme passive.

 

3/ Identifiez les différents compléments d'objet direct du seul verbe transitif de ce texte grec. Observez leur cas : que remarquez-vous ? Pourquoi ?

 

2 - δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.
Or la terre était invisible et vide ; et l'obscurité (était) au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté au-dessus de l'eau.
3 - Καὶ εἶπεν θεός Γενηθήτω φῶς, καὶ ἐγένετο φῶς.
Et (le) Dieu dit : que soit la lumière, et la lumière fut.
7 - Καὶ ἐποίησεν θεὸς τὸ στερέωμα (...) Et (le) Dieu créa le firmament (...)
25 - Καὶ ἐποίησεν θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς (...) Et (le) Dieu créa les bêtes sauvages de la terre (...)
27 - Καὶ ἐποίησεν θεὸς τὸν ἄνθρωπον (...) Et (le) Dieu créa l'homme (...)