1 -Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Au commencement (le) Dieu créa le ciel et la terre.

Remarques

1/ Le iota souscrit : on peut trouver un iota placé au-dessous d'une voyelle grecque longue (η, ω et α long)

ἀρχῇ

2/ La particule insérée :

δὲ γῆ

3/ Quel cas appellent respectivement les deux prépositions du texte ?

-> prolongement : la fiche grammaire (le iota souscrit, les prépositions et les particules de liaison)

 

2 - δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.
Or la terre était invisible et vide ; et l'obscurité (était) au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté au-dessus de l'eau.
3 - Καὶ εἶπεν θεός Γενηθήτω φῶς, καὶ ἐγένετο φῶς.
Et (le) Dieu dit : que soit la lumière, et la lumière fut.
7 - Καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα (...) Et (le) Dieu créa le firmament (...)
25 - Καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς (...) Et (le) Dieu créa les bêtes sauvages de la terre (...)
27 - Καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον (...) Et (le) Dieu créa l'homme (...)