(ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ)

vers 1- 5

ο ο·

 

Ζε βασιλε, τ χρῆμα τν νυκτῶν σον·

 

πραντον. Οδποθ᾿ μρα γενσεται ;

 

Κα μν πλαι γ᾿ λεκτρυνος κουσ᾿ γ.

 

Ο δ᾿ οκται ῥέγκουσιν. λλ᾿ οὐκ ν πρὸ τοῦ.

vers 6 - 11

πλοιο δτ᾿, πλεμε, πολλν ονεκα,

 

τ᾿ οὐδὲ κολάσ᾿ ξεστ μοι τοὺς οἰκέτας.

 

λλ᾿ οδ᾿ χρηστς οτοσ νεανας

 

γερεται τς νυκτός, λλ πρδεται

 

ν πντε σισραις γκεκορδυλημνος.

 

λλ᾿ ε δοκεῖ, ῥέγκωμεν γκεκαλυμμνοι.

 

vers 1 - 5

ἱού : hélas ! ὁ βασιλεύς, έως : le roi. τὸ χρῆμα, ατος : la chose, l'affaire (suivi d'un génitif sert à souligner l'importance, la quantité, la grandeur). ἡ νύξ, νυκτός : la nuit. ὄσος, α, ον : (adjectif interrogatif ou exclamatif. Insiste sur la grandeur ou la quantité : combien grand ; combien nombreux ! ἀπέραντος, ος, ον : sans fin. οὐδέποτε : ne...jamais. ἡ ἡμέρα, ας : le jour. γίγνομαι (futur γενήσομαι) : naître, devenir, advenir. καὶ μήν : certes, assurément. πάλαι : depuis longtemps. γε (γ' devant voyelle): du moins, en tout cas. ὁ ἀλεκτρυών,όνος : le coq. ἀκούω (aoriste ἥκουσα) : entendre (+génitif). ὁ οἰκέτης, ου : le serviteur. ῥέγκω : ronfler. πρό  avant (+génitif). πρό  τοῦ : autrefois.

 

 

vers 6 - 11

ἂν: particule marquant la possibilité, l’éventualité. ἀπόλλυμαι (moyen de ἀπόλλυμι) périr. A l'optatif, sert à exprimer une malédiction. δῆτα : assurément. ὁ πόλεμος, ου : la guerre. πολύς, πολλή, πολύ et pluriel πολλοί, πολλαί, πολλά : nombreux.

οὕνεκα : à cause de (+génitif). ὅτι : parce que. οὐδε : ne...pas même. κολάζω : punir. ἔξεστι (impersonnel) : il est permis (à qqn + datif). χρηστός, ή, ν : bon, vertueux. ὁ νεανίας, νεανίου : le jeune homme. οὑτοσ : ce, celui-ci. ἐγείρω : éveiller.

ἐγείρομαι (moyen-passif) : s'éveiller. πέρδομαι : péter. ἐν : dans (+ datif). πέντε : cinq. ἡ σισύρα, ας : la peau de chèvre ἐγκορδυλέω-ῶ : envelopper de couvertures. δοκεῖ : 3e pers. sg. de δοκέω-ῶ : il semble bon (emploi impersonnel). εἰ δοκεῖ : s'il vous plaît. ἐγκεκαλυμμένος (part. parfait moyen-passif de ἐγκαλύπτω) : enveloppé.