1 -Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Au commencement (le) Dieu créa le ciel et la terre.

Le système de flexion nominale (déclinaison)

1/ Repérez le mot grec traduit par "Dieu". Observez chaque fois sa fonction grammaticale. Que remarquez-vous ?

 

2/ Repérez le mot grec traduit par "terre". Observez chaque fois sa fonction grammaticale. Que remarquez-vous ?

-> prolongement : la fiche grammaire (le système de flexion nominale)

 

2 - δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τῆς ὕδατος.
Or la terre était invisible et vide ; et l'obscurité (était) au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté au-dessus de l'eau.
3 - Καὶ εἶπεν Θεός Γενηθήτω φῶς, καὶ ἐγένετο φῶς.
Et (le) Dieu dit : que soit la lumière, et la lumière fut.
7 - Καὶ ἐποίησεν Θεὸς τὸ στερέωμα (...) Et (le) Dieu créa le firmament (...)
25 - Καὶ ἐποίησεν Θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς (...) Et (le) Dieu créa les bêtes sauvages de la terre (...)
27 - Καὶ ἐποίησεν Θεὸς τὸν ἄνθρωπον (...) Et (le) Dieu créa l'homme (...)