Socrate, une grande figure d'Athènes      

introduction / textes / fiches grammaticales / fiches lexicales / banque d'activités / documents / iconographie / dictionnaire / dictionnaire des formes / lexique / grammaire / bibliositographie / outils / forum

Lexique grec

Lexique sans l'indication du sens des mots en français

Version imprimable du lexique

Version word    

NOMS


ἀγορά, ᾶς (ἡ) : la place publique, le marché
ἀγών, ἀγῶνος (ὁ) : la lutte, le combat
αἰτία, ας (ἡ) : la cause ; l'accusation
ἀλήθεια, ας (ἡ) : la vérité
ἀνάγκη, ης (ἡ) : la nécessité
ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) : l'homme
ἄνθρωπος, ου (ὁ) : l'homme, l'être humain
ἀπολογία, ας (ἡ) : la défense
ἀρετή, ῆς (ἡ) : la vertu ; le courage ; l'honneur
ἀρχή, ῆς (ἡ) : le commencement ; le commandement
βίος, ου (ὁ) : la vie
βουλή, ῆς (ἡ) : la volonté ; la décision ; le conseil
γῆ, ῆς (ἡ) : la terre
γνώμη, ης (ἡ) : la pensée
γυνή, γυναικός (ἡ) : la femme
δῆμος, ου (ὁ) : le peuple
δικαστήριον, ου (τό) : le tribunal
δικαστής, οῦ (ὁ) : le juge
δίκη, ης (ἡ) : la justice ; le procès ; la condamnation
δόξα, ης (ἡ) : l'opinion ; la réputation
δοῦλος, ου (ὁ) : l'esclave
δῶρον, ου (τό) : le présent
εἰρήνη, ης (ἡ) : la paix
ἐκκλησία, ας (ἡ) : l'assemblée
ἐλευθερία, ας (ἡ) : la liberté
ἐπιθυμία, ας (ἡ) : la désir, la passion
ἐπιστήμη, ης (ἡ) : la science, le savoir
ἔργον, ου (τό) : le travail ; la fonction
ἑταῖρος, ου (ὁ) : le compagnon
ἡγεμονία, ας (ἡ) : le commandement
ἥλιος, ου (ὁ) : le soleil
ἡμέρα, ας (ἡ) : le jour
θάλαττα, ης (ἡ) : la mer
θάνατος, ος (ὁ) : la mort
θεά, ᾶς (ἡ) : la déesse
θεός, οῦ (ὁ) : le dieu
ἰδιώτης, ου (ὁ) : le simple particulier
ἵππος, ου (ὁ) : le cheval
καιρός, οῦ (ὁ) : l'occasion ; la circonstance
κατηγορία, ας (ἡ) : l'accusation
κατήγορος, ου (ὁ) : l'accusateur
κίνδυνος, ου (ὁ) : le danger
κόρη, ης (ἡ) : la jeune fille
κόσμος, ου (ὁ) : l'ordre ; la parure
λόγος, ου (ὁ) : la parole ; la raison
μανία, ας (ἡ) : la folie
μάχη, ης (ἡ) : le combat
μήτηρ, μητρός (ἡ) : la mère
μοῖρα, ας (ἡ) : la destinée
μῦθος, ου (ὁ) : la parole ; légende
νῆσος, ου (ὁ) : l'île
νίκη, ης (ἡ) : la victoire
νόμος, ου (ὁ) : la loi
ὀδός, ου (ὁ) : la route
οἰκία, ας (ἡ) : la maison
ὀλιγαρχία, ας (ἡ) : l'oligarchie
ὄνομα, -ματος (τό) : le nom
ὀπλίτης, ου (ὁ) : l'hoplite
ὅπλον, ου (τό) : pl. les armes
ὅρκος, ου (ὁ) : le serment
οὐρανός, οῦ (ὁ) : le ciel
παιδεία, ας (ἡ) : l'éducation
παῖς, παιδός (ὁ) : l'enfant
παρθένος, ου (ἡ) : la vierge
πατήρ, πατρός (ὁ) : le père
πατρίς, πατρίδος (ἡ) : la patrie
πλεονεξία, ας (ἡ) : l'avantage ; l'ambition
πλοῦτος, ου (ὁ) : la richesse
ποιητής, οῦ (ὁ) : l'artisan ; le poète
πόλεμος, ου (ὁ) : la guerre
πόλις, εως (ἡ) : la cité
πολιτεία, ας (ἡ) : la constitution
πολίτης, ου (ὁ) : le citoyen
πόνος, ου (ὁ) : la peine
ποταμός, οῦ (ὁ) : le fleuve
πρᾶγμα, -ατος (τό) : la chose ; pl. les affaires
πρόγονος, ου (ὁ) : l'ancêtre
σημεῖον, ου (τό) : le signe
σοφία, ας (ἡ) : la sagesse
στρατηγός, οῦ (ὁ) : le général ; le stratège
στρατιώτης, ου (ὁ) : le soldat
σῶμα, -ματος (τό) : le corps
σωτηρία, ας (ἡ) : le salut
τεκμήριον, ου (τό) : la preuve
τιμή, ῆς (ἡ) : l'honneur
τόπος, ου (ὁ) : le lieu
τρόπος, ου (ὁ) : le caractère ; la manière, le genre
τύραννος, ου (ὁ) : le tyran
τύχη, ης (ἡ) : le sort, le hasard ; la fortune
ὕβρις, εως (ἡ) : la démesure, la violence
ὕπνος, ου (ὁ) : le sommeil
φόβος, ου (ὁ) : la crainte
φθόνος, ου (ὁ) : l'envie, la jalousie
φιλοσοφία, ας (ἡ) : la philosophie
φυγή, ῆς (ἡ) : la fuite
φυλακή, ῆς (ἡ) : la garde, la protection
φύσις, εως (ἡ) : la nature
φωνή, ῆς (ἡ) : la voix
φῶς, ωτός (τό) : la lumière
χείρ, χειρός (ἡ) : la main, le bras ; l'armée
χρῆμα, -ματος (τό) : la chose, l'affaire ; pl. les richesses
χρόνος, ου (ὁ) : le temps
χώρα, ας (ἡ) : la place ; le rang
ψυχή, ῆς (ἡ) : l'âme
ὥρα, ας (ἡ) : la saison ; l'âge


VERBES

ἀγγέλλω : annoncer
ἄγω : conduire
ἀδικέω-ῶ : être injuste
αἱρέω-ῶ : prendre, saisir
ἀκούω : entendre ; écouter
ἁμαρτάνω (+gén.) : manquer le but ; commettre une faute
ἀναγκάζω : contraindre
ἀξιόω-ῶ (+gén.) : juger digne (de)
ἄπειμι (+gén.) : 1. être absent
ἀποθνῄσκω : mourir
ἄρχω (+gén.) : commander ; Moy. commencer 
ἀφαιρέω-ῶ : enlever
ἀφικνέομαι-οῦμαι : parvenir
βαίνω : marcher, aller
βασιλεύω : régner
βλάπτω : nuire
βλέπω : regarder
βοηθέω-ῶ (+dat. ou prép.) : secourir
βουλεύω : conseiller ; Moy. décider
βούλομαι : vouloir
γίγνομαι : naître ; devenir ; se trouver
γιγνώσκω : connaître
γράφω : écrire
δεῖ : il faut ; (+gén.) il est besoin de
δέχομαι : recevoir, accepter
δῆλόν ἐστι : il est évident
δηλόω-ῶ : montrer, prouver
διαλέγω : choisir
διαφέρω : porter, transporter ; être différent de, importer
διαφθείρω : perdre, détruire
διδάσκω : enseigner
δικάζω : juger
δοκέω-ῶ : sembler
δράω-ῶ : agir, faire
ἐάω-ῶ : laisser, permettre
ἐγχειρέω-ῶ (+dat.) : entreprendre
ἐθέλω : devoir
εἰμί : être
ἐλπίζω : espérer
ἔξεστι : il est permis
ἐπαινέω-ῶ : louer
ἐπιβουλεύω : tramer, dresser des pièges
ἐπιθυμέω-ῶ : désirer
ἐράω-ῶ : aimer, être épris de
ἐργάζομαι : travailler
ἔρχομαι : venir, aller
ἐρωτάω-ῶ : interroger
εὐδοκιμέω-ῶ : avoir bonne renommée
εὑρίσκω : trouver
ἔχω : avoir
ζητέω-ῶ : chercher
ἥκω : être arrivé
θαυμάζω : admirer
θεάομαι-ῶμαι : contempler
θεραπεύω : soigner, honorer
θηράω-ῶ : chasser
καλέω-ῶ : appeler
κατηγορέω-ῶ : accuser
κελεύω : ordonner
κινδυνεύω : être en danger, risquer
κινέω-ῶ : mouvoir, troubler
κρίνω : juger ; estimer
κτείνω : tuer
κωλύω : empêcher
λαμβάνω : prendre
λέγω : dire
λείπω : laisser
λογίζομαι : compter ; raisonner
μανθάνω : apprendre
μαρτυρέω-ῶ : témoigner
μάχομαι : combattre
μέλλω : être sur le point de
μένω : rester
μιμνῄσκω : rappeler ; Moy. se rappeler
μισέω-ῶ : haïr
νικάω-ῶ : vaincre
νομίζω : penser, estimer
οἰκέω-ῶ : habiter
οἴομαι-οἶμαι : penser, croire
ὁμολογέω-ῶ (+dat.) : être d'accord avec
ὁράω-ῶ : voir
ὀφείλω : devoir
παιδεύω : instruire, élever
παρασκευάζω : préparer
πάρειμι : être présent
παρέχω : fournir, permettre
πάσχω : éprouver, ressentir
παύω : faire cesser ; Moy. cesser
πείθω : persuader
πέμπω : envoyer
περάω-ῶ : traverser
πίπτω : tomber
πιστεύω (+dat.) : se fier à, croire
ποιέω-ῶ : faire
πολεμέω-ῶ : faire la guerre
πολιτεύομαι : être citoyen, administrer
πορεύω : faire passer, conduire ; Moy. aller, marcher
πράττω : faire
προσβάλλω : lancer, appliquer
προσήκω : concerner ; convenir
πυνθάνομαι : s'informer
σκοπέω-ῶ : regarder, observer
συμβαίνω (+dat.) : être d'accord avec
συμβουλεύω : conseiller
συμφέρω : s'accorder avec, être avantageux
σύνειμι (+dat.) : 1. être d'accord avec
σῴζω : sauver
τελευτάω-ῶ : finir
τιμάω-ῶ : juger digne, honorer
τολμάω-ῶ : oser
τρέπω : tourner, changer
τρέφω : nourrir, instruire
τυγχάνω (+dat.) : rencontrer, obtenir ; être par hasard
ὑβρίζω : être insolent, brutal
φαίνω : montrer ; Moy. paraître
φέρω : porter
φεύγω : fuir
φημί : dire
φιλέω-ῶ : aimer
φοβέω-ῶ : effrayer ; Moy. craindre
φυλάττω : garder
χαίρω : se réjouir
χράομαι-ῶμαι (+dat.) : se servir de
χρή et χρεών (ἐστι) : il faut
ψεύδω : tromper ; Moy. mentir
ὠφελέω-ῶ : aider ; être utile

 

ADJECTIFS QUALIFICATIFS

ἀγαθός, ή, όν : bon
αἰσχρός, ά, όν : laid, honteux
αἴτιος, α, ον (+gén.) : responsable de
ἀναγκαῖος, α, ον : nécessaire
ἄξιος, α, ον (+gén.) : digne de
ἀρχαῖος, α, ον : ancien
δεινός, ή, όν : dangereux, habile
δίκαιος, α, ον : juste
δυνατός, ή, όν : fort ; (+ inf.) capable de ; possible
ἐλεύθερος, α, ον : libre
ἐναντίος, α, ον : placé en face ; adversaire
ἕτερος, α, ον : l'un des deux ; autre
ἐχθρός, ά, όν : ennemi
ἴδιος, α, ον : propre ; spécial
ἱερός, ά, όν : sacré
ἴσος, η, ον : égal, pareil
καθαρός, ά, όν : pur, innocent
κακός, ή, όν : mauvais, méchant
καλός, ή, όν : beau
κοινός, ή, όν : commun
μέγας, μεγάλη, μέγα : grand
μικρός (σμικρός), ά, όν : petit
μόνος, η, ον : seul
νέος, α, ον : nouveau, jeune
ξένος, η, ον : étranger
οἰκεῖος, α, ον : privé
ὀλίγος, η, ον : peu, en petite quantité
ὅμοιος, α, ον : semblable
ὀρθός, ή, όν : droit ; juste
παλαιός, ά, όν : ancien
πλούσιος, α, ον : riche
πολύς, πολλή, πολύ : nombreux
πονηρός, ά, όν : méchant, misérable
σοφός, ή, όν : habile ; sage
φίλος, η, ον : cher, aimé

 

 

MOTS-OUTILS (1)

Prépositions


ἀμφί : 
  + GEN. : autour de
  + ACC. : aux environs de
  + DAT. : à cause de
ἀνά + ACC. : à travers
ἀντί + GEN. : à la place de
ἀπό + GEN. : loin de, venant de
διά :
  + GEN. : à travers
  + ACC. : à cause de
εἰς + ACC. : vers, contre
ἐκ ou ἐξ + GEN. : hors de, par suite de
ἐν + DAT. : dans, en, chez
ἐπί :
  + GEN. : sur, entre, au bord de, au sujet de
  + ACC. : vers, à
  + DAT. : sur, pendant, après
κατά :
  + GEN. : sur, en descendant de
  + ACC. : vers ; contre ; par ; pendant ; selon.
μετά :
  + GEN. : avec
  + ACC. : après
  + DAT. : parmi
παρά :
  + GEN. : de la part de
  + ACC. : pendant, en s'opposant à
  + DAT. : chez, près de
περί :
  + GEN. : au sujet de
  + ACC. : autour de, sur
πρό + GEN. : devant ; avant ; pour
πρός :
  + GEN : du côté de ; de la part de
  + ACC. : auprès de ; devant
  + DAT. : auprès de ; outre
ὑπέρ :
  + GEN. : pour
  + ACC. : contre
ὑπό :
  + GEN. : par
  + ACC. : du côté de
  + DAT. : sous

 

 

MOTS-OUTILS (2)
Conjonctions
de coordination
et particules
ἀλλά : mais
γάρ : car, en effet
δέ : d'autre part
ἤ : ou, ou bien
καί : et
μέν : d'une part
οὖν : donc
Conjonctions
de subordination
εἰ : si
ἐπεί : après que ; puisque ; quoique
ἵνα : afin que
ὅτε : quand, lorsque
ὅτι : que, parce que
ὡς : que, afin que
ὥσπερ : comme, comme si
ὥστε : de telle sorte que

 

 

MOTS-OUTILS (3)
Article
ὁ, ἡ, τό : le, la, les
Pronom relatif
ὅς, ἥ, ὅ : qui, que...
Pronoms-adjectifs démonstratifs
ἐκεῖνος, η, ο : celui-là ; ce
οὖτος, αὕτη, τοῦτο : celui-ci ; ce
Pronoms personnels
αὐτός, ή, ό : le, lui, elle ; lui-même, elle-même
ἐγώ, ἔγωγε : je, me, moi
σύ : tu, te, toi

Adverbes de manière
εὖ : bien
οὕτω, οὕτως οὑτωσί : ainsi

Adverbe de quantité
μόνον : seulement

Négation
οὐ, οὐκ, οὐχί : ne... pas
μή : ne... pas

Adverbes de temps/lieu
ἀεί ou αἰεί : toujours
ἐνθάδε : ici ; en ce moment
ἔπειτα : ensuite
ἔτι : encore
νῦν ou νυνί : maintenant
πάλαι : autrefois
πρῶτον, πρῶτα : d'abord
τότε : alors
Pronoms-adjectifs indéfinis
ἄλλος, η, ο : autre
ἕκαστος, η, ον : chacun
πᾶς, πᾶσα, πᾶν : tout, tout entier
τις, τις, τι : quelque, quelqu'un, quelque chose

Pronoms-adjectifs interrogatifs
τίς, τίς, τί : qui, lequel, laquelle...

Adverbe interrogatif
πῶς : comment

Toute suggestion est la bienvenue...